Vergroot de empathie van de leerling, dat is goed voor ons allemaal.

In november 2017 werd ik geraakt door een artikel van Marilse Eerkens in de Correspondent over opvoeding. Vooral door de volgende zin: “En nu komt het opvoeddeel: Bruce Perry, maar ook primatoloog Frans de Waal, antropoloog Sarah Hrdy en docent Mary Gordon, stellen dat dit empathisch vermogen weliswaar is aangeboren maar dat het wél gevoed en ontwikkeld moet worden. Met andere woorden: het empathische gehalte van een maatschappij wordt in belangrijke mate bepaald door de opvoeders.” Aangezien ik al meer dan 25 jaar bezig ben met opvoeden in het onderwijs en dan ook nog opvoeding aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, heb ik mij wat meer ingelezen in het intrigerende begrip empathie. Wat is dit, waarom is dit zo belangrijk en wat kan ik (of wij) daarmee in het onderwijs. En ik/wij specifiek op mijn school De Ommezwaai! In deze blog ga ik daar wat dieper op in.

dagelijks kwartiertjeDe Ommezwaai is een school voor speciaal onderwijs in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Op onze school willen we onze leerlingen leren aardige, vaardige en waardige burgers te worden. Uiteraard nog jonge burgers, want we zijn een basisschool. Maar bij ons kunnen we het zaadje planten. Deze maatschappelijke opdracht die we onszelf opleggen is een-voudiger opgeschreven dan uitgevoerd, je mag het een flinke zoektocht noemen.Niet alleen worden we hierin beperkt door het ‘traditioneel’ onderwijssysteem met de jaar-klassen, toetsen, onderwijstijden, etc, ook is het niet eenvoudig aardig en waardig om te zetten in onderwijsgedrag.

Even voor de lezers die niet zo bekend zijn met mijn school en de doelgroep: onze leerlingen zijn kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoor-nissen met een normaal cognitief vermogen. Deze leerlingenstromen dan ook uit naar het diplomagericht onderwijs, VO of VSO. Niet naar VMBO-T/Havo, wat gebruikelijk is voor het regulier basisonderwijs, nee zo’ n 75% gaat naar het BB of KB. De oorzaak voor deze ogenschijnlijke discrepantie is te herleiden vanuit het gedrag. Gedrag voortkomend vanuit de stoornis en/of omgevingsfactoren.

Peer v.d. Helm, lector Residentiële Jeugdzorg, bij onze school betrokken bij onderzoek naar het leef- en leerklimaat, omschrijft het als volgt: “In het speciaal onderwijs zitten kinderen die bijna allemaal een disharmonisch ontwikkelingsprofiel hebben omdat ze door negatieve levenservaringen vaak niet vervuld werden in hun basisbehoeften (verbondenheid, competentie en autonomie). Daardoor ontbreekt het vaak aan sociale, emotionele ontwikkeling en persoonsontwikkeling. Als gevolg daarvan kunnen kinderen in sociale probleemsituaties niet voor zichzelf opkomen of zijn juist agressief. Daardoor is er regelmatig sprake van antisociaal gedrag in de klas.” Je kunt je dus voorstellen dat de effectieve leertijd van een leerling hierdoor wordt verminderd, of hij/zij vertoont zelf dit gedrag, zit dan in de vechtmodus, of wordt blootgesteld aan het antisociaal gedrag van medeleerlingen en heeft dan een vlucht- of zelfs bevriesreactie. Beide reacties zorgen er voor dat er geen hersencapaciteit over is om ontvankelijk te zijn voor onderwijs. En was dit gedrag in de oertijd noodzakelijk om te overleven en kan zelfs in extreme situaties nu ook nog nodig zijn, niet in een leersituatie in de klas en/of school.

Toch zien we dit wel regelmatig terug. Vaak is dit te herleiden tot het ervaren van stress, of door het herleven van sociale pijn uit bovengenoemde negatieve levenservaringen, en/of door hecultuurdendaagse stresservaringen voortkomend uit omgevingsfactoren.Eerstgenoemde zijn vaak al opgedaan in de jonge kindertijd, denk aan onveilige hechting, (sexueel) misbruik, etc. Daarnaast spelen factoren als verwaarlozing (in welke vorm dan ook), financiële problemen thuis, alcoholproblematiek, e.d. steeds meer een rol in de stress die kinderen meenemen naar school. En helaas is er een wisselwerking tussen het verleden en de hedendaagse ‘pijn’. Peer v.d. Helm gebruikt de term ‘sociale nadeel-situaties’ waarin deze jongeren verkeren en ondanks dat de term niet gangbaar is geeft deze wel heel treffend aan waar we het over hebben. En dit nadeel speelt een belangrijke rol in de (verminderde) leeropbrengsten van onze leerlingen.

Uit vele onderzoeken blijkt dat het blootstaan aan langdurige stress de hersenontwik-keling tot stilstand brengt of zelfs afbreekt. Het gaat dan met name om de executieve functies en die zijn nu juist nodig voor het leren. V.d. Helm e.a. benadrukken regelmatig dat veel van onze leerlingen een hersenbeschadiging hebben en dat “wanneer trauma’s door je hoofd spoken als gevolg van negatieve levenservaringen ereven geen ruimte kan zijn voor een rekenles”.Gelukkig blijkt ook uit onderzoek dat dit geen onomkeerbaar proces is, de hersenen blijven nog een flink aantal jaren doorgroeien. Maar dan moet het kind wel in een veilige omgeving kunnen opgroeien, waar het niet blootstaat aan ‘sociale pijnervaringen’. Op school hebben we daar invloed op, dus daar kunnen we iets betekenen.

Onlangs was ik in Londen op een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor kinderen met meervoudige beperkingen en daar werd aan het eind van de dag in de aula gezongen door de leerlingen, het personeel en de ouders die hen op kwamen halen. Dat was een mooi moment, een moment van kippenvel bij mij. Niet omdat ze zo mooi zongen, maar omdat er een gezamenlijk liefdevol moment ontstond. Iedereen ging met een warm gevoel en een gevoel van verbondenheid naar huis. Een gezamenlijk ‘knuffelmoment’ zou Erik Scherder dit noemen, want samen zingen maakt het hormoon oxytocine vrij, een hormoon wat zorgt voor fijne, liefdevolle gevoelens.

vitesse

Verbondenheid, in contact zijn met, zijn belangrijke basisbehoeften voor mensen, ook voor kinderen. Door de verbinding met elkaar te zoeken ontstaat er ook de mogelijkheid gevoelens met elkaar te delen, waardoor er meer begrip ontstaat voor elkaar. En dan zijn we nog maar een klein stapje verwijderd van het meevoelen of zelfs invoelen. Dit invoelingsvermogen, oftewel empathie, kan wel eens een belang-rijke factor zijn in het herstelproces van kinderen met negatieve levenservaringen.

In zijn boek ‘Born for Love’ beschrijft de Amerikaanse kinderpsychiater Bruce Perry, verschillende zware gevallen van kinderen met een trauma. Trauma’s die gaan van misbruik tot totale verwaarlozing. Het ontwikkelen van empathie is niet alleen de sleutel tot herstel, het is volgens Perry zelfs de belangrijkste factor voor een ‘gezonde’ maatschappij. Hij stelt dat: “Empathy underlies virtually everything that makes society work – like trust, altruism, collaboration, love, charity. Failure to empathize is a key part of most social problems – crime, violence, war racism, child abuse and inequity, to name just a few.” Na een aantal zeer indringende voorbeelden van sociale nadeelsituaties (alhoewel deze term nog te vriendelijk klinkt), komt Perry met een aantal suggesties die wij in mee kunnen nemen als uitgangspunten voor ons onderwijs.

Allereerst moeten er (meer) mogelijkheden gecreëerd worden waarin kinderen van verschillende leeftijden met elkaar in contact komen. Die kan tijdens het samenspelen, samen eten, samen leren georganiseerd worden. Dit samen dingen doen is volgens Perry “at the heart of developing empathy”.

Ten tweede is een veilig schoolklimaat noodzakelijk om tot (cognitief) leren en positieve sociaal-emotionele ontwikkeling te komen. Onnodig om te noemen dat pesten op school op allerlei manieren voorkomen moet worden (hoe moeilijk dat tegenwoordig ook is met de sociale media).

Daarnaast geeft Perry het advies de school in verbinding te brengen met de maatschappij in al haar verschijningsvormen, omdat dit zorgt voor een rijke leeromgeving. In de meest ruime zin van het woord. Een mooi voorbeeld hiervan is het programma ‘Roots of Empathy’ van de Canadese oprichtster Mary Gordon. In dit programma worden jonge baby’s samen met de moeder en een instructeur in contact gebracht met een klas leerlingen. Het gaat hierbij om door middel van de interactie tussen de baby en de leerlingen te komen tot een zogenaamde emotionele geletterdheid. De gevoelens die er over en weer ontstaan worden geduid en hierdoor zijn de leerlingen meer in staat de eigen gevoelens te begrijpen. Deze contacten worden om de drie weken weer opgepakt. Uit onderzoek blijkt dat deze werkwijze de empathie vergroot en het pestgedrag en agressie verminderd. Omdat er inmiddels meerdere landen zijn die Roots of Empathy hebben ingevoerd, wordt er ook nagedacht om het naar Nederland te halen.

Wat betekent dit voor ons (W)onderwijs, met ons aardig en waardig? We besteden al veel aandacht aan het creëren van een veilig leerklimaat en laten ons hierin begeleiden door Peer v.d Helm en zijn collega’s. Maar we kunnen het ‘leren’ nog ruimer opvatten, of zelfs een pas op de plaats maken als een leerling niet tot leren in staat is door zijn/haar ‘stresslevel’. Want als het emmertje vol zit, kan er niets meer bij. Ook niet als we bij blijven gieten. De stress kan daarentegen wel groter worden en de daarbij behorende gedragsproblemen ook. Dan toch maar een groep acht leerling met de kleuters naar Moffel en Piertje laten kijken. Want daar heeft hij/zij op dat moment behoefte aan.

We hebben ook al een aantal gezamenlijke momenten waarin we mlunchet de leerlingen sociale vaardigheden oefenen. De gezamenlijke lunch is daar een mooi voorbeeld van. We doen dit nu twee keer per week, omdat een dergelijke activiteit lestijd vraagt. Maar misschien moeten we daar nog meer in investeren, wat dan tevens nog minder lestijd voor een ander vak betekent. Maar wat is belangrijker voor onze leerlingen: dat ze later in staat zijn zich staande te kunnen houden in de maatschappij, omdat we sociale omgangs-vormen voldoende geoefend hebben. Of dat ze redelijk mee kunnen komen in de instrumentele vakken als rekenen en taal. Hier zullen/moeten we met de collega’s goed over in gesprek gaan, want we worden nog wel degelijk geleefd door de traditionele vakken en roosters.

We kunnen ook nog meer op zoek gaan naar uitwisselmomenten tussen oudere en jongere leerlingen. En het schijnt dat voorlezen een heel goed instrument is om empathie te vergroten. Voor beide partijen. Dus daar is ook winst te halen.

En het zou heel mooi zijn als Roots of Empathy ook naar Nederland komt. Ik geloof wel in de helende werking van baby’s in ons onderwijs. Vooral voor onze kinderen. De eerste contacten met Sarina Hoogendam zijn al gelegd, dus wie weet.

Nog veel opvoedwerk te doen voor ons, gelukkig is dat ook onze passie. Maar er is wel een richting die we op kunnen: naar aardig, vaardig en waardig onderwijs! Niet alleen goed voor de leerling, noodzakelijk voor een menselijke en vreedzame maatschappij.

 

Onze Gezonde School

Zomervakantie is een ideale gelegenheid om in een kleinere versnelling de hersenraderen te laten draaien, waarbij ze ook even tot stilstand mogen komen om alles te laten bezinken. Dit jaar had ik een tweetal boeken meegenomen waarvan ik het idee had dat deze voor dit ‘food for thought’ konden zorgen: ‘Homo Deus’ van Yuval Harari en ‘Schaarste’ van Sendill Mullainathan en Eldar Shafir.

Het eerste boek, een vervolg op het veel geprezen Sapiens, heeft als ondertitel: “ een kleine geschiedenis van de toekomst”. Harari probeert antwoord te geven op de grote vraag “wat als de mens zelf maakbaar wordt, zichzelf kan verbeteren?” Hierbij kijkt hij kritisch naar alle technische vernieuwingen die op ons af zijn gekomen en nog gaan komen. En het is inderdaad een ‘must read’, speciaal ook voor onderwijsmensen, iets wat Kennisnet ook stelt. Het zet je aan het denken over keuzes die we in het onderwijs moeten maken om onze leerlingen voor te bereiden om hun toekomst. Want wat als de wetenschap er voor kan zorgen dat we steeds langer kunnen leven, maar diezelfde wetenschap er ook voor kan zorgen dat er minder banen zullen zijn? Welke keuzes moet je dan maken?

Op zich klinkt dit boeiend maar ik zie al vragende gezichten als ze weer naar de titel van deze blog kijken. Dat is eenvoudig te beantwoorden, Harari begint in Hoofdstuk 1 met de opmerking: “ Voor het eerst in de geschiedenis sterven er meer mensen aan te veel dan aan te weinig eten”. Dit klinkt cru, als je de beelden van armoede en honger uit met name een aantal Afrikaanse landen op je netvlies hebt, maar wordt onderschreven door diverse publicaties van verschillende gezondheidsorganisaties. Obesitas is de naam van deze ‘sluipmoordenaar’. Junkfood, te veel suiker en zout, te weinig groente en fruit zijn hier de oorzaak van. En te weinig bewegen. Een gevaar wat op de loer ligt voor veel kinderen, ook bij ons op school. Hier ligt al een eerste verband met een Gezonde School.

Het boek ‘Schaarste’ laat zien aan de hand van eigen onderzoek en veel spraakmakende voorbeelden, dat de gevolgen van schaarste, een tekort aan …………, veel verder gaan dan tot nu toe bekend was. Mensen in armoede schieten op vele manieren tekort. Naast geldproblemen die vaak samenhangen met schulden, blijken ze vaak slechtere ouders te zijn, hebben ze meer overgewicht en presteren ze slechter op het werk. Een te kort aan geld en vaak daarmee samenhangend (gezond) eten, zorgt er bijvoorbeeld voor dat je te weinig aandacht op kan brengen voor nieuwe informatie en moeilijk nieuwe vaardigheden aan kan leren. Dit komt omdat er een eenzijdige aandacht is voor de problemen van alledag. Iets wat we in ons werk met onze kinderen ook tegenkomen. Deze inzichten in ‘wat schaarste met gedrag doet’ kan verregaande gevolgen hebben voor zaken zoals armoedebestrijding, onderwijs/scholing, obesitas, werkloosheid, etc. Ook voor ons. En alhoewel onze directe invloed beperkt is, kunnen we wel zoeken naar mogelijkheden om ons onderwijs in te zetten voor een betere samenleving.

Daarom ben ik zo blij met de aanmelding van ons als De Ommezwaai als Gezonde School. Er is namelijk meer nodig dan een goede juf of methode om onze leerlingen aardiger, vaardiger en waardiger te maken. We gaan ons nog meer richten op het bewegen tijdens de lestijd en dit bewegen proberen te integreren in de diverse lessen. Dit o.a. met ‘Het Dagelijks Kwartiertje’. Verder gaan we ons meer bezighouden met een gezonde leefstijl, waarbij voeding een belangrijk aspect is. De mogelijkheid om mee te kunnen doen aan EU-Schoolfruit (waar ik weer via een tweet op geattendeerd werd in Frankrijk) zal hier zeker een mooi aanknopingspunt bieden.

Maar we moeten ook meer in gesprek gaan met de leerlingen over gezonde voeding en de algemene voedingsproblematiek. Dit kan mooi samenvallen met onze lange lunch. Want het is onomkeerbaar, de wereld gaat er de komende tientallen jaren anders uitzien. En misschien gaat het zelfs nog wel sneller, als de huidige volwassenen, met name zij die echt invloed hebben, geen juiste beslissingen nemen omtrent klimaat, vluchtelingenproblematiek, eerlijke verdeling welvaart, etc.

Het onderwijs en zeker ook ons speciaal onderwijs, moet de leerlingen daar veel meer in mee nemen. Zij moeten voorbereid zijn, zij nemen straks het stokje over. Maar we doen het wel in kleine stappen, dichtbij de leefwereld van onze kinderen. Laten we het gesprek maar eens beginnen over gezondheid, gezonde voeding en een gezonde school. Wij gaan er voor, voor ‘Onze Gezonde School.’

En excellent worden we dan vanzelf!

Kunskapskolan: “We build people here”. (Op bezoek in het hart van het gepersonaliseerd leren.)

IMG_1354.jpg

In Zweden is een onderwijsvorm ontstaan, sinds 1999, waarbij het onderwijs gepersonaliseerd is en de leerling eigenaar van het leerproces. Deze scholen werken onder de naam van Kunskapskolan. Kunskap kun je vertalen als kennis maar ook als betekenis. Ik ben zo vrij voor die laatste vertaling te gaan en dan betekenis te zien als het betekenis geven aan je leren of zelfs je verdere leven. Omdat ik hier al jaren goede verhalen over hoor in mijn zoektocht naar onderwijs waarbij de leerling eigenaar is van ditzelfde onderwijs, werd ik erg blij met de uitnodiging mee te gaan Zweden op bezoek bij een tweetal scholen.

Wat wil het geval. De Onderwijsspecialisten (waar ik ook voor werk) en Quadraam (een grote VO-organisatie in Arnhem e.o.) hadden elkaar gevonden om te dromen over een vorm van onderwijs, van deze en de toekomstige tijd, waarbij elke leerling, in staat moet zijn deze met goed gevolg te doorlopen. Zowel leerlingen met ‘special needs’ (mijn domein) en de gewone leerling. Echt passend onderwijs dus. (Mariendaal een VSO-school van De Onderwijsspecialisten werkt al met het KED-programma sinds augustus 2015, maar dat is speciaal onderwijs). Dus wij gingen onderzoeken of Zweden ons antwoorden kon geven op onze vragen. De groep die op onderzoek ging bestond uit bestuurders, leidinggevenden en leerkrachten.Met zijn 23-en, iemand van KED-Nederland ging mee voor de begeleiding, stapten we de eerste dag van onze carnavalsvakantie in het vliegtuig naar Kopenhagen. Vervolgens stapten we over in een bus om via The Bridge naar Malmo te reizen. Helaas geen Saga te bekennen, maar gelukkig kwamen we daar ook niet voor.Ik had mij goed voorbereid, veel artikelen gelezen waarbij ik veel (objectieve) informatie heb gehaald uit het onderzoek van Cissy Pater:

http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/pdf_documenten/NTOR%202015%20afl.%204%20Pater%20Kunskapsskolan.pdf

Mijn belangrijkste vraag was hoe dit eigenaarschap er uit zag en of dit ook voor jongere leerlingen gold. Daarnaast was ik benieuwd hoe de leerkrachten het vonden om daar te werken, hoe ze dit gepersonaliseerd leren roosterden en hoe de school fysiek ingedeeld was.L1400138.JPG

Ik was dan ook enigszins opgevonden toen we om 07.15 uur in de bus stapten op weg naar Ystad. Ja, ja de stad van Wallander, maar die zouden we ook niet tegenkomen. Om 08.15 kwamen we binnenvallen in een open ruimte, waar een grote balie met de naam Kunskapskolan ons verwelkomde. Iets wat persoonlijk gedaan werd door Eva Borgstrom, de ‘principal’ van deze school. Overigens moest zij zich na een paar woorden tot ons gericht te hebben zich direct verexcuseren. Zij had die dag de taak op zich genomen om een 10-jarige jongen te begeleiden, die voor veel gedragsproblemen had gezorgd. Zij wilde de extra zorg voor hem goed in kunnen schatten, voor zij dit ging bespreken met de gemeente waar deze leerling vandaan kwam. De leerling centraal wordt gezegd over het KED-programma en werd hier in de praktijk gebracht.Overigens nam haar vervangster het prima over, want naast dat iedereen daar uitstekend Engels spreekt, kunnen ze allemaal de visie en praktijk van hun onderwijs goed uitdragen.

L1400145.JPGL1400146.JPG 08.30 zouden de coachingssessies beginnen en werden verdeeld over diverse groepjes. Dit was voor mij, maar volgens mij ook de anderen een belangrijk moment, want dit coaching is toch wel het hart van het Kunskapskolan. Deze gesprekken vinden overal plaats in de school, alle ruimtes worden functioneel gebruikt. Voor dit gesprek is het logboek belangrijk en leuk om te zien is, dat dit gewoon een soort agenda is. Niets digitaals dus. Tijdens het gesprek wordt teruggeblikt en vooruit gekeken. Maar de leerling heeft de regie. Hij/zij heeft zelf de doelen geformuleerd voor een aantal vakken waar die week aan gewerkt wordt. Overigens gaat het tijdens het gesprek niet alleen over wat er gedaan moet worden, maar ook hoe de leerling dit wil gaan doen en wat hij/zij daar bij nodig heeft. Bij ons gesprek was de leerling voornamelijk aan het woord en de leerkracht (coach) stelde vragen en ging ook doorvragen als ze er niet een goed gevoel bij had. Deze gesprekken worden uiteraard in allerlei variaties gevoerd, afhankelijk van de zelfstandigheid van de leerling.
Coachingsvaardigheden van de leerkracht zijn dus heel belangrijk, maar gek genoeg worden deze niet extra geoefend. Dit leer je in de praktijk, door goed naar de leerling te kijken en luisteren, wordt daar als antwoord gegeven. Wel is de leerkracht vast gekoppeld aan de leerling voor de gehele schoolperiode en dat kan inmiddels 5 jaar zijn, omdat sinds augustus ze begonnen zijn met het toelaten van 10-jarigen.

Het onderwijssysteem in Zweden is ook anders ingericht dan bij ons, kinderen gaan pas vanaf hun 7e naar een soort basisschool (grundskola) en blijven daar tot de 15e. Ze kunnen daar punten bij elkaar scoren die bepalen welk niveau vervolg onderwijs je krijgt. Dit gebeurd op een breed georienteerde hogeschool (gymnasieskola) voor 3 jaar. En daarna eventueel de universiteit. Het onderwijs is er gratis, de ouders krijgen een voucher die ze in kunnen leveren bij de school van hun keuze.

Na het coachingsgesprek gaan de leerlingen naar de klas waar ze met de stamgroep bij elkaar komen voor een half uurtje. In deze periode wordt het rooster van die dag en
dan vooral de wijzigingen worden doorgenomen, bijzonderheden die iedereen moet weten besproken en een soort Jeugdjournaal gekeken. Hierna waaiert iedereen uit over de school. Sommige leerlingen gaan naar een les om kennis op te doen, anderen gaan zelfstandig aan de slag in de zogenaamde workshopruimtes. Dit zijn een soort leerpleinen, groot en klein, of aparte studiehokjes.

L1400159.JPGIMG_1343Sommige leerpleinen hebben ook een specifiek thema, bijvoorbeeld een wiskundeplein en daar kun je dan ook begeleiding krijgen voor dit vak. Ik heb gezien dat er door veel leerlingen echt werd gewerkt, veelal ook in groepjes, maar er waren ook leerlingen die een you-tube filmpje zaten bekijken. Daar worden ze niet op aangesproken, maar als blijkt tijdens het coachingsgesprek dat je te weinig hebt gedaan, wordt dit zeker besproken.

De leerlingen werken volgens een onderwijscurriculum wat opgedeeld is in trede- en themavakken. De tredevakken, zoals wiskunde, engels, zweeds en ‘social-science’ zijn concentrisch opgebouwd. Die moet je ook in een bepaalde volgorde doorlopen. Voor de themavakken is er een bepaalde keuzevrijheid, maar die beslaat niet meer dan twee jaar. Dit curriculum is in een digitaal progamma omgezet, wat de leerling heel veel handvatten geeft. Niet alleen wat ze moeten leren, ook hoe ze dit kunnen doen (leerstrategieën) en op welke manier ze beoordeeld gaan worden. Voor de scholen in Nederland die volgens dit concept werken heet dit programma ‘Stroom’ en is samen met het SLO ontwikkeld. Ik moet zeggen dit zag er erg goed uit. Het geeft veel richting aan het leren van de leerling.

Zoals eerder genoemd was ik heel benieuwd naar het eigenaarschap van de leerling bij zijn/haar onderwijsproces. En dan met name specifiek de vraag of de jongere kinderen dit al zouden kunnen. Om maar met het laatste te beginnen: met mondjesmaat. De leerlingen van een jaar of 10 moesten nog heel erg wennen aan het feit dat zij zelf veel keuzes hadden en dat er een zelfstandige houding gevraagd werd. Hier was de coach meer een begeleider, die de leerling als het ware aan de hand meenam door het programma.Maar omdat ze nu eerder beginnen, met 10 jaar, hebben de leerlingen er ook eerder profijt van. Ik zag het eigenaarschap vooral terug in de keuze die de leerling mogen maken in het niveau waarop ze een bepaald vak willen doen (levert wel minder punten op en kan de niveau van vervolgopleiding bepalen), in de tijd en plaats waar ze willen leren (nog een extra les volgen of het zelf doen, met of zonder studiemaatje) en iets onbepaalds. Iets wat wel schoolcultuur wordt genoemd. Trots op je school, samen er voor willen gaan, het ontbreken van een traditioneel verschil tussen leraar/docent en leerling.

Dat dit eigenaarschap echt een voordeel is binnen een latere studie werd nog eens benadrukt door een oud-leerling die nu even als ‘substitute-teacher’ was aangeno-men. Zij gaf aan dat zij een flinke voorsprong had op de medestudenten afkomstig uit het regulier onderwijs wat betreft het plannen en zelfstandigheid. Dat dit dan weer zorgt voor betere studieresultaten moge duidelijk zijn en wordt nog eens bevestigd door onderstaande resultaten: “Uit de Zweedse statistieken blijkt dat de Kunskapsskolan scholen grote successen boeken. De 2058 leerlingen die afgelopen voorjaar afstudeerden hadden namelijk een gemiddelde score van 253 punten, waar het landelijk gemiddelde in Zweden ligt op 225 punten.”

Volledig voldaan door alle positieve indrukken, ook nog eens door een lunch die we met de leerlingen hebben genuttigd, (alle Zweedse leerlingen krijgen tussen de middag een warme maaltijd op school), gingen we terug naar Malmo. Ik had wel een aardig beeld van het KED-programma. Op de volgende school zou ik nog wel een les willen bijwonen, iets meer willen weten over het roosteren en eens kijken of het daar net zo relaxed was als in Ystad. En dat met wel bijna 450 leerlingen in een gebouw wat niet al te groot is.

De volgende dag ‘same routine’, 07.15 in de bus op weg naar Trelleborg. Een school waar slechts 300 leerlingen op zitten. Hier was de entree nog ruimtelijker en overzichtelijker. En, ja hoor, de directeur, Magnus Dahlberg, was ook hier tijdelijk verhinderd. Hij door een zieke zoon, maar ook hier werden de taken prima overgenomen door zijn vervanger. Ook hier begonnen de coachingsgesprekken om 08.30 uur en hier waren ook 5e en 6e graders (10 en 11 jarigen) aanwezig in het gebouw. Dus ik ging bij het gesprek met een 11-jarige jongen zitten. Wat opviel was dat hij een puinhoop aan papieren in zijn rugzak had zitten, maar wel alles op een rijtje had. En zelfs in zijn vakantie, die week eerder, doorgewerkt had. Dit was een voorbeeld van een leerling die prima uit de voeten kon met eigenaarschap.

L1400163.JPGNa een rondje door de school, heb ik gevraagd of ik samen met een collega bij een wiskunde les aanwezig mocht zijn. Dat was geen bezwaar, de leerkracht gaf aan dat hij het wel in het Zweeds deed, maar dat wilden we ook wel eens meemaken. Het viel ons mee dat er echt wel een vakdidacticus voor de klas stond. Letterlijk stond, want er was ook geen stoel voor hem, noch een echt bureau. Het klaslokaal was ook klein, ongeveer 25 m2, waar toch 23 leerlingen inzaten. Overigen hebben de leerlingen geen eigen tafel, wel een eigen bakje en kluisje. Het bakje voor de papieren, de kluis voor andere persoonlijke spullen. Allen het mobiel werd ingeleverd bij de leerkracht en aan het eind van de dag weer teruggegeven. Hier waren ze dit jaar toe overgegaan, om de onderlinge communicatie in de pauzemomenten te vergroten. Maar er werd dus echt goed lesgegeven en daar waren we blij mee. Want elke leerkracht is mentor, coach en vakleerkracht (generalist) en dat kan wel eens ten koste gaan van het niveau. Hier dus niet, misschien is het feit dat elke leerkracht in het onderwijs een Universitaire opleiding heeft genoten hier ook wel debet aan.

L1400164.JPGWat ons beide dagen wel opviel was het magere onderwijsaanbod. Er was maar 1 uur gymnastiek per week, in het natuurkundelokaal konden geen echte proeven gedaan worden en of er plaats is voor een ‘verwonderingsvraag’ van een leerling is ook maar de vraag. En ondanks dat het KED-programma digitaal ondersteund wordt met een learning-portal en de leerlingen van 12 jaar en ouder een laptop krijgen van de school, is ICT geen vak. Wel gaf Magnus aan dat zij zich gaan oriënteren op het leren programmeren. Dit magere aanbod is overigens niet specifiek voor de KED-scholen, dit geld voor het hele Zweedse onderwijs. Dan is Nederland toch echt verder in het rijke onderwijsaanbod.

Maar terugkijkend op het bezoek aan de Kunskapskolan moet ik toch zeggen dat ik erg onder de indruk ben, op wat ze daar bereikt hebben. Ze hebben daar echt een leergemeenschap neergezet waar de leerling centraal staat en relatie tussen leerkracht en leerling de basis voor dit leren is. Met ook nog eens uitstekende resultaten. En die opmerking van een wiskundeleraar uit Ystad: “we build people here”, die is mij uit het hart gegrepen.

En gelukkig ben ik niet de enige die is gegrepen, want we gaan de dromen verder uitwerken en wie weet staat er straks in Arnhem (nog) een mooie school waar gepersonaliseerd leren het hart van het onderwijs is.

Ben je enthousiast geworden en wil je meer informatie over Kunskapskolan (Ned):             http://www.kunskapskolan.nl

 

 

 

De Ommezwaai op zoek naar (grote) vragen.

Wat staat daar nou in de titel zie ik velen van jullie denken. Op zoek naar vragen?? Op zoek naar antwoorden zul je bedoelen. Ja, dat natuurlijk ook wel, maar die halen we nu al vaak uit een antwoordenboek of vinden we op Wikipedia. De komende tijd gaan we juist ook op zoek naar vragen, het liefst ‘grote’ vragen. Vragen die voortkomen uit verwondering. Verwondering waarvan wij hopen dat die nog steeds aanwezig is bij onze leerlingen en bij de leerkracht. Door het jarenlang (klassikaal) lesgeven aan de hand van het lesboek, waarbij de leerlijn nauwlettend gevolgd wordt, kan het zijn dat dit diep is weg gezakt. We zullen misschien wel diep moeten graven, bij onze kinderen, maar ook bij ons zelf. Een mooie, flinke uitdaging dus.

Waarom vinden wij het zo belangrijk om samen met de leerlingen de ‘verwondering’ weer centraal te stellen. Wij denken dat de kern van het onderwijs niet alleen zit in het overdragen van kennis, wat uiteraard ook noodzakelijk is, maar dat er ook nog een andere opdracht aan ons is gegeven. Namelijk de kinderen zo goed en breed mogelijk voorbereiden op een plaats in de maatschappij. Daarbij is het kunnen lezen en rekenen onontbeerlijk. Maar minstens zo belangrijk de kennis van de wereld om ons heen, de samenleving waarin wij leven kunnen begrijpen. En hoe je daar als individu een onderdeel van uit wil/kunt maken. Dit vraagt om een kritische, onderzoekende houding, iets wat wij (de onderwijsgevenden) de leerlingen moeten leren ontwikkelen.

Gert Biesta, een belangrijke onderwijspedagoog, heeft dit kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming genoemd. Binnen Wonderwijs, ons onderwijsconcept, gaan wij uit van aardig, vaardig en waardig. Aan ons de taak om aan alle drie aspecten evenveel aandacht te schenken gedurende de schoolperiode. Wij denken dat het op zoek gaan naar de ‘grote’ vragen en deze dan samen met de leerlingen onderzoeken, een goede manier is om al deze drie aspecten aan de orde te stellen.

Wat zijn nu die zogenaamde ‘grote’ vragen. Die zijn natuurlijk heel divers, maar beginnen meestel met een ‘waarom’, ‘wanneer’ of ‘hoe’. Een mooi voorbeeld geven de leerlingen van een groep vijf/zes: Waarom is urine geel? Een mooie vraag die allerlei subvragen heeft: van wat gaat het lichaam in en wat komt er uit tot wat doet de maatschappij er mee en heeft het ook een functie. En een bezoekje aan een ziekenhuis of zuiveringsinstallatie ligt natuurlijk ook voor de hand. We laten de leerlingen het lekker zelf uitzoeken, onder begeleiding van ons uiteraard. En het antwoord, of meerdere antwoorden, die

img_1118
Hier de vragen van groep 4.

komen er wel. Eerst de goede vragen en daar zijn we hard naar op weg.

4 Maanden Wonderwijs op De Ommezwaai: een (positieve) terugblik.

Zo aan het eind van dit kalenderjaar vond ik het wel eens tijd om terug te kijken op de afgelopen 4 maanden. Maanden waar we voorzichtig het onderwijs aan het veranderen zijn. In eerdere blogs heb ik al vermeld over hoe Wonderwijs tot stand is gekomen bij ons op school, wat de achterliggende gedachtes zijn en hoe we het wilden vormgeven. Nu maar eens kijken wat dit dan heeft opgeleverd. Opgeleverd?? zie ik de lezers denken, nu al en kun je zoiets dan ook meten? Ja, ik zie al een verandering in de klas en de school.  Daarnaast denk ik ook dat Wonderwijs iets moet betekenen voor de gedragsproblemen bij ons op school. Daar kom ik verderop op terug.

Wonderwijs is ontstaan uit de behoefte een antwoord te kunnen geven op de veranderde onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Onze leerlingen hebben veel negatieve ervaring-en op andere basisscholen achter de rug en hebben hierdoor weinig zelfvertrouwen en/of weinig vertrouwen in volwassenen. Het leren kost de meesten veel moeite, ondanks de aanwezige cognitieve vermogens. Om dan hetzelfde te doen als andere scholen, in weliswaar kleinere klassen, bleek steeds minder zinvol. Ook bij ons ‘knalden’ steeds meer leerlingen uit de klas. Uit een al eerder vermeld onderzoek van Peer van de Helm (lector Hogeschool Leiden) naar het leef/leerklimaat in de klas bleek dat onze school te maken had met een zeer hoog percentage disruptief gedrag. Hier wordt anti-sociaal gedrag (schelden, slaan, vernielen) onder verstaan. Dat er toch nog ‘geleerd’ wordt in deze onveilige situatie in de klassen is te danken aan de nabijheid van de leerkracht. Maar dit leren is uiteraard niet optimaal. Dit disruptief gedrag komt voort uit zogenaamde ‘sociale-nadeel’ situaties van de leerlingen: bang om hulp te vragen/nee te zeggen, competitie leeftijdsgenoten, omgaan autoriteit. Als een leerling bij ons een som niet begrijpt wil hij vermijden dat hij iets fout doet en heeft als oplossing het boek door de klas te gooien of het schrift te verscheuren. Als een leerling een, in onze ogen, kleine aanvaring heeft gehad met medeleerling in de taxi, kan hij dit afreageren op de leerkracht of de schoolmeubels. En zo zijn er talloze voorbeelden te noemen, daarom noemen wij dit moeilijk verstaanbaar gedrag. Dit ‘moeilijk kunnen verstaan’ is uiteraard in allerlei gradaties aanwezig. Aan ons de taak om onze leerlingen zo weinig mogelijk in deze sociale-nadeel situaties te brengen.

Daarom hebben we het roer (voorzichtig) omgegooid: ons doel is onze leerlingen aardig, vaardig en waardig aan de school te laten doorlopen en daarna aan de maatschappij af te leveren. Wat zien we hier nu van terug in de klas? In bijna elke klas zitten de leerlingen aan het begin van de dag in een kring en kunnen aangeven hoe ze er emotioneel bij zitten. Dit door een kleur te benoemen of een cijfer te geven. Dit biedt de leerkracht de kans om hier op in te gaan en ook de medeleerlingen hier bij te betrekken. Hoe eenvoudig dit ook is, de leerkrachten geven in het algemeen aan dat dit een heel belangrijk moment is voor de rest van de dag. De leerlingen voelen zich gehoord en serieus genomen, brandjes kunnen worden geblust en er kunnen afspraken worden gemaakt. Heel af en toe stellen leerlingen ook een doel voor zichzelf, dit vooral in de hogere groepen. Bovenstaande geldt ook voor het eindrondje, maar dan in mindere mate. Zeker als er meer met doelen voor de dag gewerkt gaat worden, zal dit meer inhoud krijgen. Ook het twee keer in de week uitgebreid lunchen, met bordjes en bestek, werkt heel bevorderend voor een goed groepsklimaat. De leerlingen zijn er nu aan gewend en vinden dit een fijn moment. Ze voelen zich hier niet meer ongemakkelijk bij, wat niet vanzelfsprekend is, want lang niet iedere leerling eet thuis aan tafel met het gezin.

img_0992Het bewegen tijdens en na de les krijgt vaste bodem. Steeds meer durven leerkrachten leerlingen op stoelen of rennend op het schoolplan rekenonderwijs te geven. Of wordt verkeersles buiten in de wijk gegeven. Maar de mogelijkheden zijn nog niet uitgeput. Ook ICT kan hier een mooie rol in vervullen. Zo werden laatst kerstkaarten in de school naar teamleden rond gebracht met de BlueBot. Eerst de afstand opmeten en het aantal bochtjes en img_0993dit dan programmeren. En dan uitvoeren. Deze manier van bezorgen is natuurlijk niet economisch en qua effectieve leertijd ook niet ‘inspectieproof’. Maar ik weet zeker dat de leerlingen deze ervaring meenemen in hun herinnering later en dat ze nu weten wat 50 meter is, namelijk de afstand van de start van de BlueBot tot mijn kamer.

Ik zie dit als een grote leeropbrengst.

 

Gaat alles zo naar wens, nee helaas niet. Het kost de leerkrachten veel moeite om te werken met een verwonderingsvraag. Het uitgangspunt hiervoor was de leerlingen zelf weer verantwoordelijk maken voor het leren, door aan te sluiten bij de verwondering van de kinderen. Dit gaat niet vanzelf. De leerlingen zijn dit natuurlijk niet gewend, maar ook de leerkrachten niet. En ook dat is niet zo verwonderlijk, als wij jaar en dag de methoden centraal stellen en het opbrengstgericht werken er in gestampt is, dan is loslaten heel moeilijk. Ik hoop dat het boekje “Verwondering, goede vragen leren stellen” van Dick van der Wateren, ons handvatten geeft. Daar heb ik net twee van binnen gekregen. Er zijn wel een aantal leerkrachten begonnen met de verwonderingsvraag: zo is de vraag van een leerling: wat is nu echt ADHD serieus onderzocht en zijn ze in een groep 8 bezig met uit te zoeken wat gum is en hoe dit gemaakt wordt. Maar de leerling heeft nog niet de stem gekregen die ik zo graag zou zien. Maar ik weet het: 2 stappen voorwaarts, 1 achteruit.

Aan het eind van deze blog wil ik nog even terugkomen op de relatie Wonderwijs en gedragsproblemen. Rond de herfstvakantie hebben we een derde meting gedaan naar het leef/leerklimaat in de klas. Het blijkt dat het disruptief gedrag significant is afgenomen ten opzichte van metingen van verleden jaar. We zitten zelfs onder de score van de responsgroep die bestaan uit vergelijkbare scholen. Is dit toeval? Het zou kunnen, maar het kan ook heel goed zijn dat wij met Wonderwijs een goede weg in zijn geslagen. Een weg die we blijven volgen, hoe bochtig deze ook mag worden.

Tot in 2017. Proost!

 

 

 

De Onderwijsdagen: inzicht in trends en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en ICT.

Als Edublogger mocht ik de woensdag gratis naar dit congres en ik ging op deze niet zo plezierige dag (want Trump etc) toch vol goede moed naar het WTC in R’dam. De titel beloofde img_0704namelijk wel wat. Nu ik in de terugreis in de trein begin met het verslag bekruipt mij toch het gevoel, dat het niet helemaal gebracht heeft wat ik had verwacht. Dat kan natuurlijk aan mijn verwachting liggen of aan het gebodene. Ik denk beide. Met de bijeenkomst in juni van Kennisnet en het NRO in het geheugen had ik gehoopt ook hier geïnspireerd te raken. Dat was mischien niet terecht.

Laat ik het programma maar een langslopen, althans, wat ik heb kunnen volgen, want er was wel veel te kiezen. Dat is een feit, maar je kunt ook maar een lezing tegelijk kiezen, dat beperkt het dan weer. De bijeenkomst werd geopend door Toine Maas, algemeen directeur Kennisnet. Hij hoopte uiteraard op een inspirerende dag en introduceerde een drietal sprekers die vanuit diverse invalshoeken de ontwikkelingen zouden belichten.

Allereerst kreeg Fridse Mobach, bestuurder van Stichting Carmelcollege, het woord. Zijn betoog ging over de noodzaak om meer zich te krijgen op het leerproces van de leerling, met een mooi word ‘assistent for learning’. Althans ik dacht dat het daar over zou gaan. Ik vond dat het snel versmalde naar leermiddelen en dat we deze toch vooral door uitgeverijen moeten laten ontwikkelen. Althans dit was het dringende verzoek van de leerkrachten die daar werken. Zo zijn zij op een licentie-foliomodel uitgekomen, waarbij er een vast bedrag aan de uitgeverij betaald wordt, die dan op zijn beurt content (op maat) ontwikkeld. Deze content kan bestaan uit boek of ICT. Op zich lijkt mij dit een prima model, want uitgeverijen kunnen prima als medespeler fungeren,maar of hier nu de personalisering van het onderwijs door gerealiseerd wordt???????

Ironisch, of misschien juist niet, was de volgende spreker iemand van een uitgeverij: Eric Hazenbosch van Thieme Meulenhoff. Ook hij maakte duidelijk dat er een urgentie is om het onderwijs te veranderen en verbeteren. Hij gaf een kijkje in zijn ‘keuken’ en gaf aan dat uitgeverijen veel  geld uitgeven wat niet direct tot inkomsten heeft geleid. Dit zien ze als leergeld, ‘lessons learned’. Dit lesgeld was besteed aan onderstaande leermomenten:

  1. Innovatie vindt niet plaats aan tekentafel.
  2. Methodeherziening over 2 jaar moet met oog op innovatie cyclischer . Eerder het werkveld in.
  3. Je kunt deze vernieuwing niet zonder onderwijs kunnen doen, dit moet echt samen (co-creatie, agile-ontwikkeling)
  4. Kwestie van lange adem
  5. Vraagt lef en ondernemerschap

Eric deed een oproep aan het onderwijsveld om ook op zoek te gaan na
ar het verandervermogen. De wil is er namelijk wel. Op een kritische vraag van Toine of uitgeverijen niet de ‘lead’ kunnen nemen, zei Eric:”we laten onze oren niet hangen naar wat er gebeurd, we blijven ontwikkelen waarvan wij denken dat het goed is, maar we gaan dit wel vroegtijdig testen en toetsen aan de praktijk. Want er moet toch wel een schoorsteen rokende worden gehouden.”

Iris Vis van de RUG begon als opmaat van haar verhaal met een leuk simulatiefilmpje over “vandaag thuis bezorgt”. Er bleken meerdere keuzes mogelijk, waarbij ook al met drones wordt geëxperimenteerd, of mensen uit een zelfde buurt een pakje bij een winkel voor jou laten meenemen. Leuk dacht ik, maar nu de link met onderwijs? Die werd al snel duidelijk. Zij zijn een onderzoek op een school begonnen om te kijken of je vanuit een logistiek denkkader, het Lean Management,onderwijsimg_0722 op maat kunt verwezen-lijken. Lean probeert de verspilling van energie, tijd, geld op te sporen en om te buigen. Zonder hier het fijne van te weten kan ik me wel voorstellen dat we daar als onderwijs aan kunnen hebben. Helaas wilde ze hier niet dieper op het onderzoek ingaan, dat zou tijdens een aantal workshops gebeuren.  Leuk dat later op de dag we met een casus over verspilling aan de slag mochten. Maar daarover later meer.

Na een korte pauze uiteraard de workshop ‘de logistiek achter onderwijs op maat’ bezocht, want daar was Iris Vis aanwezig. Alleen dekte de titel niet helemaal de lading. Het ging daar meer over het gepersonaliseerd leren bij de ‘Zo leer ik scholen’ (inmiddels 18 in Nederland). Dit zijn scholen die volgens het Kunskapskolan-ideeëngoed werken. Aangezien een school van ons bestuur hier ook toebehoord, was dit verhaal bij mij al bekend. Aan het eind ging Wim Kokx nog wel even in op het lean-onderzoek en de voorlopige conclusies:

img_0734

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de lunch heb ik wat rondgesnuffeld op het Netwerkplein. Hier bekroop
mij het gevoel iets dergelijkimg_0724s al zo vaak meegemaakt te hebben, daar haal ik mijn inspiratie niet meer uit. Wel was de experimen-teerklas leuk om rond te lopen. Dan zie je dat er echt wel veel materiaal ontwikkeld is, ICT-georienteerd of vanuit de ‘makerswereld’, waar je de motivatie van de leerlingen voor het leren, een enorme boost kunt geven

Bij binnenkomst van de workshop ‘visualisatie van onderwijs op maat’ werd duidelijk dat wij aan het werk gezet zouden worden. Er lagen overal vellen papier en stiften. Ik was benieuwd. Jan Riezebos gaf een korte uitleg van een tool vanuit het lean-denken, de Value Stream Map. Aan de hand van de casus, een bekend voorbeeld van een leerling die voor de zoveelste keer een toets moet overmaken, moesten wij deze Map invullen en kijken waar de verspilling optrad.

img_0740Leuk om samen met anderen er op deze manier naar te kijken, maar helemaal effectief was het voor ons niet. Wij bleven te lang hangen in het indelen van de verschillende variabelen in het schema, daardoor kwamen wij niet uit bij de verspilling. Die je eigenlijk wel zo uit de casus kon halen. Uit gezamenlijke uitkomst van de diverse groepjes bleek ook dat iedereen een ander proces heeft beschreven. Met de slotconclusie van Jan Riezebos werd ik wel weer blij, want ook hier gaat het om het gesprek met elkaar, om het gezamenlijk proces. En uit al deze verschillende antwoorden komt toch weer een mooie analyse en oplossing voor het probleem. En dat is waar. Het proberen waard voor een school.

De laatste workshop ging over de ‘toegevoegde waarde van learning analytics in het po’. Hier moest ik naar toe, alleen al om het feit dat het hier om het p.o. ging. Dat kon ik te weinig terugvinden in de andere workshops. Daarnaast leek me de beschrijving interessant, weliswaar was het hier gericht op Snappet, wij werken met Muiswerk, maar het verschil in ‘tool’ lijkt mij niet leidend. Wat ook nog een reden was voor mijn aanwezigheid was het feit dat deze stichting een versnellingsvraag had ingediend over de Learning Analytics, die voor het hele onderwijs geldt. Hoe kunnen we met L.A. interveniëren in het leerproces, zodat de leerwinst kan worden vergroot. Deze stichting heeft al een speler gevonden die hier mee aan de slag is gegaan: Leeruniek. Een groepje ambitieuze jonge mensen met het innovatieve hart op de juiste plaats.

Laat ik nou ook net op het laatst van de dag met Jelte de Jongh, oprichter hiervan, een leuk gesprek hebben kunnen voeren over mogelijkheden voor ons bestuur, dat maakte de dag toch nog tot een succes. Want al met al vond ik het geheel toch wat tegenvallen. En ik weet zeker dat er een aantal zeer inspirerende workshops waren, bijvoorbeeld over Mediawijsheid, Computational Thinking, Augmented Reality, etc, maar die heb ik niet bezocht.

Morgen weer de school in, met een aantal nieuwe ideeën en wat nieuwe contacten. Tot een volgende blog of bijeenkomst.

Vier weken Wonderwijs op De Ommezwaai.

Wonderwijs is de mooie titel die we hebben gegeven aan ons nieuw onderwijsconcept: aardig, vaardig, waardig met verwondering. In mijn eerdere blog heb ik hier al over geschreven, maar toen waren we er nog niet mee gestart. Nu hebben we de eerste vier weken er mee gewerkt en ik heb veel mooie dingen gezien. Die wil ik graag met mijn volgers delen. Vooral ook omdat ik wel een beetje moe wordt van de theoretische discussie over hoe ons onderwijs er uit zou moeten zien. De voor- en tegenstanders lijken zich wel klem te zetten in de theoretische loopgraven. Ik wil daar graag wat praktijk tegenover (of misschien naast) zetten.

We hebben een aantal nieuwe activiteiten ingevoerd, het bewegen moet meer onderdeel worden van het aanbod en de verwonderingsvraag zou de leerlingen een stem moeten geven.

Allereerst geven de startrondjes veel input aan de leerkracht (en soms ook leerling) waar zij/hij bij de (mede)leerlingen rekening moet houden. Ook zorgt dit voor groepsbinding, ze horen van elkaar hoe ze er bij zitten, wat er speelt in de thuissituatie en soms zie je leerlingen die elkaar dan willen helpen. Schoorvoetend wordt er ook gepraat over het doel van de dag, maar dat gaat komen dan ben ik van overtuigd. Ook het gezamenlijk lunchen gaat natuurlijk niet vanzelf. Dat zijn veel van onze leerlingen  niet eens van thuis gewend, dus daar moet je niet raar van opkijken. Maar je ziet na een aantal keren al wel dat het normaler gevonden wordt en dat er leuke gesprekken aan tafel gevoerd worden.

Tijdens diverse lessen wordt er bewogen. Rekenen leent zich daar natuurlijk heel goed voor. Dus het oefenen van tafels op het schoolplein, waarbij er een competitie-element ingebracht wordt: “wie er het eerste is” lag wel voor de hand. Mits je een leerkracht hebt die buiten de kaders denkt. Gelukkig hebben we die. Ook een mooi voorbeeld was een leerkracht die voor verkeersles met zij groep 7 de wijk in ging en de verschillende verkeersborden op ging zoeken , of de veiligheid van onze fietsen ging beoordelen. Hier gaat het wat mij betreft om: zoek de verbinding tussen het lesboek en de praktijk buiten.

Ook het werken met een verwonderingsvraag bracht een grote glimlach op mijn lippen. Het eerste thema hebben we voor de veiligheid van leerkrachten dicht bij huis gekozen: dit ben ik, dit is de klas. Maar toen er aan leerlingen van groep 6 gevraagd werd naar de verwondering kwam iemand met de vraag: “wat is nu echt ADHD, want dat heb ik”? Mooier kun je het volgens mij niet krijgen. Alleen dit al geeft voor mij het succes van Wonderwijs weer, want ik weet zeker dat als de leerling hier niet de stem had gekregen, deze vraag ook nooit gesteld zou worden. En dan nu natuurlijk het antwoord nog. Daar zijn ze nog mee bezig, want dat wordt natuurlijk niet alleen even (eenvoudig) opgezocht op internet. Nee dat gaat dieper.

Een laatste voorbeeld (voorlopig) is onze deelname aan de actie voor Steptember. Geld inzamelen voor mensen met cerebrale parese door 10.000 stappen te zetten in de maand september. Een flink aantal collega’s, waaronder ook ikzelf, hebben daar aan meegedaan. Maar we hebben ook meteen gedacht hoe kunnen we de leerlingen en ouders daar bij betrekken. Dit natuurlijk vanuit de peiler waardig. We hebben gekozen voor een sponsorloop en de leerlingen in de actiestand gezet. Natuurlijk is er de nodige aandacht voor geweest in de klassen. En het hoogtepunt was de aanwezigheid van een jonge vrouw met cerebrale parese, die in een rolstoel de leerlingen kwam vertellen wat het betekent om deze ziekte/aandoening te hebben. Niet alleen waren onze leerlingen, die over het algemeen de straattaal aardig beheersen, heel waardig in het omgaan met haar, ook hadden ze hele zinvolle vragen bedacht. En de opmerking die zij maakte dat je zelfs met een handicap (wat dus ook onze leerlingen hebben, maar dan een onzichtbare) nog ver kon komen, maar dan soms in kleinere stapjes, kwam goed binnen bij onze kinderen. Weer een  goed voorbeeld van onderwijs wat meer aansluit bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. En het rennen van meerdere rondjes op het sportveld hoort daar natuurlijk bij. Dat we met deze actie al bijna 2000 € hebben opgehaald is een mooi toetje van deze verbinding tussen Steptember en Wonderwijs.

Ik hoop dat ik met deze voorbeelden aan heb kunnen tonen dat het soms niet alleen bij ‘praten over’ moet blijven, maar dat je vaak gewoon iets moet beginnen. En uiteraard dit goed moet volgen en bijsturen waar nodig. En misschien nog belangrijker: denken in mogelijkheden en verbinding proberen te zoeken.

Wordt uiteraard vervolgd.

Hieronder de link naar een kort filmpje (6 minuten) van Wonderwijs bij ons op school.

Wonderwijs in de praktijk

De verwondering (terug) op De Ommezwaai.

In een eerdere blog een aantal maanden geleden heb ik gesproken over een koerswijziging met betrekking tot ons onderwijsconcept bij ons op school. Ik heb het toen gehad over de drie doelen van onderwijs volgens Gert Biesta: kwalificatie, socialisatie en persoons-vorming. In de periode vanaf de meivakantie zijn we hier mee aan de slag gegaan in een aantal ‘designthink’-sessies en hebben de ideeën naar een aantal praktische voorstellen omgezet. Nu er ook een eind aan onze zomervakantie komt, volgende week weer een aantal dagen voorbereiden, leek het mij wel een goed moment dit met mijn volgers en andere belangstellenden te delen.

Vaardig, waardig en aardig hebben wij de drie-eenheid genoemd. Aan alle drie doelen gaan we (evenredig) aandacht aan schenken, althans  we zullen deze ‘ankers’ steeds mee laten wegen in ons onderwijsaanbod. Dit gaan we o.a. doen door elke ochtend te beginnen met een ochtendrondje, dit doen we overigens al jaren met het team, waarin iedere leerling kan aangeven hoe zij/hij er bij zit, wat er speelt en wat persoonlijke doelen voor die dag zijn. In de middag hebben we dan weer een rondje, waarin teruggekeken kan worden op de dag, feedback gegeven kan worden op zaken die goed of minder goed verliepen en afspraken voor de volgende dag kunnen worden gemaakt. Daarnaast gaan we twee keer in de week aandacht besteden aan het gezamenlijk lunchen. Afgelopen jaren wordt het eten door de leerling vanuit de lunchbox naar binnen gepropt terwijl zij een film bekijken. Dat kan en moet anders vinden wij. Het samen lunchen (eten) kan een belangrijk moment zijn, iets wat ongetwijfeld bij een flink aantal leerlingen thuis, niet eens zo vanzelfsprekend is. Er komen veel competenties om de hoek kijken bij het samenlunchen. Denk alleen al aan de volgende: de tafel moet worden gedekt en afgeruimd (samenwerken, organiseren); er wordt met elkaar gepraat tijdens de lunch (sociale vaardig zijn), e.d.. Dit samenlunchen kan nog flink uitgebreid worden, de ouders betrokken, etc. We verwachten er veel van, al zal het niet vanzelf gaan, want als iets onbekend is dan is het ook vaak onbemind.

Daarnaast willen we veel meer bewegen tijdens en na de lessen. Hiervoor gaan we werken met energizers van de week, coöperatieve werkvormen, e.d. Niet alleen denken we dat het goed is om inspanning en ontspanning af te wisselen, zeker bij onze doelgroep, ook zullen lessen hierdoor interessanter worden en de motivatie van de leerlingen vergroot worden. Daarnaast is onomstotelijk bewezen dat bewegen en leren een goede combinatie is.

Maar de grootste vernieuwing en verandering is dat we  we de nieuwsgierigheid van de leerlingen weer terug willen en de leerlingen in de regiestand willen hebben. Dit gaan we doen door te werken met een ‘verwonderingsvraag’. Hier gaan we een aantal momenten in de week en een aantal weken achter elkaar aandacht aan besteden. Deze ‘verwonderings-vraag’ komt uit de leerlingen zelf. In de klas kunnen alle leerlingen een vraag noemen en na een verhelderingsronde, zal er een vraag gekozen worden (of soms twee gecombi-neerd). De ‘verwonderingsvraag’ zal dan verder uitgesplitst worden in de diverse zaken die er mee te maken hebben en die zouden dan verdeeld kunnen worden over de leerlingen. Dit zal veelal in duo’s gebeuren (coöperatief leren). Dit verbreden kan natuurlijk met woordweb’s en mindmaps en vraagt mederegie van de leerkracht. Als de opdracht voor iedereen helder is kan er ‘onderzocht’ worden. Na een zes/zevental weken kan de uitkomst gepresenteerd worden aan de eigen klas, school, ouders.IMG_0019

Ik noem hierboven nieuwsgierigheid prikkelen, we denken namelijk net als vele anderen dat ieder kind van zichzelf nieuwsgierig is. Alleen niet naar alles wat wij onderwijzen en al helemaal niet op de manier waarop we dat doen. Uiteraard moeten sommige zaken gewoon geleerd en gedaan worden, maar je mag (of moet) ook ruimte geven binnen je onderwijstijd om leerlingen zelf op onderzoek uit te laten gaan. Hierbij komen dan ook, tot dan toe, onzichtbare talenten boven. Deze talenten, of competenties, moeten we zeker ook vastleggen, want dit zijn de vaardigheden die vallen binnen: vaardig, waardig en aardig. En deze zijn evenveel, of misschien nog wel meer waard, dan de resultaten bij de CITO-toetsen.

Zoals uit bovenstaande blijkt slaan we komend jaar een nieuwe weg in met ons onderwijs. De leerkracht is niet meer diegene die in al zijn/haar wijsheid met het lesboek in de hand de kennis over de leerlingen uitstrooit. We gaan een onzekerder toekomst tegemoet. We zullen als onderwijzend personeel voor nieuwe vragen komen te staan en zullen dan ook veel met elkaar moeten delen om antwoorden te zoeken. Daarnaast zullen we de leerlingen mee moeten nemen in dit proces en niet bang zijn dat we ook niet overal een antwoord op weten. Dat zal uiteindelijk ook de kracht van het onderwijs blijven, vandaar dat de titel van het boek van Gert Biesta ook zo toepasselijk is op onze nieuwe uitdaging: “Het prachtige risico van onderwijs”. We gaan er van genieten.

 

 

 

ICT een goed middel in onderwijs,maar vergeet niet het trainen van je brein!

Wil je succes hebben: zorg voor voldoende slaap, beweeg veel en dagelijks, zorg voor aandachtstraining en kom uit je comfortzone. Met deze (wijze) woorden besloot Margriet Sitskoorn, hoogleraar Klinische Neuropsychologie, de Onderzoeksconferentie 2016 van het NRO en Kennisnet. (En ik geloof dat het begrip ICT nauwelijks genoemd is in haar keynote.) Ik kom hier later uitgebreid op terug.

Ik was namens Kennisnet, via Willem Karsenberg (nog bedankt) uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze bijeenkomst (was ik sowieso al van plan) en mocht hier over bloggen. Vandaar dat het dit keer niet over ICT-ontwikkelingen op De Ommezwaai gaat, alhoewel ik  nog wel een verbinding weet te maken. Ik zal de hoogtepunten van deze dag hier noemen, waarbij voor mij niet de volledigheid het belangrijkste is, maar met name zaken die het overdenken waard zijn of verbindingen met al lopende praktijkvoorbeelden.

De ochtend werd geopend door Toine Maas, namens Kennisnet, met de (niet letterlijke) woorden: “Er zitten hier ruim 700 mensen hongerig te zijn naar kennis! Want inzet ICT is geen optie meer, maar een vanzelfsprekendheid. De brug tussen onderzoek en de praktijk in de klas is aanwezig, maar daar moet zeker nog verder aan worden gebouwd. En deze dag kan hier weer voor als voorbeeld dienen.”

Ton de Jong mocht daarna gelijk aantreden om zijn verhaal over het Go-Lab Project. In dit internationaal project wordt software ontwikkeld waarmee leerlingen online natuurwetenschappelijke experimenten kunnen doen. Hij vermeldde dat actief leren de prestatie met ongeveer 6% verhoogd, dit in vergelijking met het leren volgens de directe instructie methode. Deze Go-Labs worden momenteel voornamelijk ingezet in het VO, maar er liggen zeker mogelijkheden voor het PO. Zeker gezien alle ‘realtime’ mogelijkheden en uitdagende leeromgevingen een hoopvolle ontwikkeling voor de toekomst. Voor meer info: http://www.golabz.eu.

Hierna kwamen er vijf korte pitches van 5 minuten waarin onderzoek m.b.t. digitaal leermateriaal centraal stond.                                                                                                                      1) Antoine van den Beemt beet de spits af met zijn onderzoek naar ICT inzet in de klas door ruim 150 scripties van leraren in opleiding te analyseren. Waren de uitkomsten nieuw of opvallend, nauwelijks. Het blijkt dat ICT nog steeds als een verfraaiing van de les wordt ingezet en dat de leerkracht diegene is die instructie geeft en de leerling de ontvanger. En ook bleek dat nog te weinig scholen een visie ontwikkeld hebben over ICT en onderwijs. Iets wat aan de basis zou moeten liggen. Nog voldoende werk te doen voor ons allen lijkt mij. 2) Vervolgens mocht Adrie Visscher zijn bevindingen omtrent de effecten van de inzet van Snappet op de leerresultaten, met ons delen. Het bleek dat er  weinig significante verschillen te zien waren bij Spelling, wel meer bij Rekenen. Daarnaast bleek dat ook de motivatie voor beide vakken niet werd vergroot door Snappet. Vind ik ook niet zo verwonderlijk, want de leerling krijgt ook hierbij weinig zeggenschap over eigen leerproces. 3+4) Rachel v.d. Plak en Inge Merckelbach werden door dagvoorzitter Frans Schouwenburg als een duo aangekondigd en dat was begrijpelijk. Zij beiden deden onderzoek naar kleuters en kwamen tot de conclusie dat zowel digitale praatplaten als digitale leesboeken van meerwaarde zijn bij het leren van kleuters. Vooral bij leerlingen met aandachtsproblematiek of met stressgevoeligheid. De leerkrachten zagen overigens deze meerwaarde niet direct, maar dat is onterecht, aldus de onderzoeksters. Hyperfocus en verbale responsiviteit waren twee belangrijke begrippen die hier een rol in spelen. Hierbij moest ik ook gelijk denken aan ons eigen project met onze kleuters, met ADHD en regelmatige stressgevoeligheid, waarbij de inzet van de Osmo zorgt voor vergroten van taakgerichtheid. Lees ook in het boek Sociale Media in het Speciaal Onderwijs 5) De laatste vijf minuten van deze ronde waren voor Marjoke Bakker over de inzet van oefensoftware van Veilig Leren Lezen. Zij zaten nog midden in het onderzoek, dus echte resultaten waren er nog niet. Wel kon voorzichtig geconcludeerd worden dat er een meerwaarde lijkt te zijn. Niet extra als er ook thuis geoefend wordt. Voor meer informatie:  www.veiliglerenlezen.nl/effectiviteitleerlingsoftware.

Terugblikkend met een kop koffie bekroop mij het gevoel dat ik nog niet heel veel nieuws had gehoord en dat een aantal keren de woorden lijkt, waarschijnlijk, nog niet te zeggen waren geopperd. Maar we zouden de pitches rond de leerling en leraar nog krijgen.

Na een intermezzo over de kennisrotonde, een naar mijn mening goed initiatief, mocht Liesbeth Kester ons 20 minuten informeren over ‘ Gepersonaliseerd leren met ict’. Zij begon met een krantenartikel van 27 mei j.l. waarin de Oeso aangeeft dat het Nederlands onderwijs zich voornamelijk richt op de gemiddelde leerling. Maar zoals Liesbeth ons voorhield: “one size fits all” is niet waar. Helaas blijkt het vele onderzoek naar onderwijs op maat nog te weinig resultaat op te leveren. Daarom gaat ze nu vanuit een ‘Doorbraakonderzoek’ bij minimaal 25 scholen onderzoek doen met als vraag: “Hoe kun je leerlingen helpen bij het zelfsturen van hun leerproces”. Want dat dit de toekomst van ons onderwijs moet zijn, is voor haar duidelijk. Zij had al vast ook een aantal tips voor ons: 1: Leerling en leraar samen aan het stuur                                                                                                   2. Geef feedback en advies gericht op het leerproces                                                                           3. Geef feedback en advies in de vorm van hints en vragen                                                                     Ik werd blij van haar verhaal, met name haar insteek om bij gepersonaliseerd leren de leerling en leerkracht samen de verantwoordelijkheid te geven voor het leerproces. Dit past ook helemaal bij het uitgangspunt wat wij als Onderwijsspecialisten hanteren bij het vormgeven van ons onderwijs. Daarom denk ik dat het onderzoek wat Liesbeth gaat doen erg belangrijk is voor velen van ons. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Hierna zes korte pitches. 1) Carla Haelermans heeft onderzoek gedaan naar de inzet van Muiswerk. En het resultaat: “Muiswerk werkt, maar er moet wel geoefend worden.  En dat op je eigen niveau.  2) Marthe Straatemeier heeft onderzoek gedaan bij Rekentuin, ook hier kwam weer naar  voren dat oefenen noodzakelijk is om resultaat te zien. Net als bij de vorige spreekster. Zowel Rekentuin als Muiswerk zijn adaptieve programma’s die veel mogelijkheden bieden voor het onderwijs op maat. Meer onderzoek naar effecten zijn zeer welkom. 3) Jorick Beckers was op herhaling, was er vorig jaar ook bij. Hij kwam door onderzoek er achter dat het werken met elektronische ontwikkelportfolio’s niet direct tot een beter leerresultaat leidt. Het vraagt om een nauwkeurige afstemming m.b.t. de begeleiding van de student. 4) Nico Rutten vertelde ons iets over het onderzoek naar lesgeven met simulaties. Wat ik hier uit meeneem is dat een mengvorm van Virtual Reality  en werkelijkheid het meest effectief is. 5) De opbrengsten van een studie naar inzet Studyflow werden door Eliane Smits van Waesberghe aan ons vermeld. Alleen ook hier weer de opmerking: “Effectonderzoek is lastig”. 6) Als laatste iemand die nog dagelijks in de (gym)praktijk staat, Joop van Duivenvoorden. Hij liet de meerwaarde zien van de inzet van een tablet bij pre-teaching van gymoefeningen. Heel eenvoudig, maar oh zo functioneel.

Na de pauze de beurt aan Jan van Tartwijk, met een mooi betoog over de relatie tussen expertise en innovatie. Het blijkt dat in de medische wereld de prestaties afnemen met het toenemend aantal jaren van beroepsuitoefening. Dit komt omdat de routines de overhand nemen en er weinig ruimte is voor vernieuwing. Hij noemt dit de valkuil van automatiseren. (Zou dit ook niet voor het onderwijs gelden). Er blijkt een optimale innovatie zone te zijn, de kunst is die te bereiken.

Vervolgens nog 4 korte pitches. 1) Desire Joosten-ten Brinke over het adaptief toetsen.Een zeer actueel onderwerp.Zij kwam tot een aantal voordelen waarvan de voornaamste naar mijn mening zijn: nauwkeurige meting bij alle leerlingen (op maat) en uitdaging voor alle leerlingen. Graag nog meer onderzoek zodat het machtsbolwerk van o.a. de CITO nog verder kan worden ondergraven. Nog een belangrijke citaat van Desiree: “leuk is geen uitgangspunt bij het leren”. 2) Onderzoek door Inge Molenaar  naar de opbrengsten door de inzet van Snappet liet zien dat een dergelijk middel heel goed in staat is om adaptief te voorzien in een lesaanbod. Waarbij de diverse niveaugroepen in een klas er meer of minder baat bij hebben. De dashboardfunctie van dergelijke programma’s geven de leerkracht ook de tools om te differentiëren. Ook hier is verder onderzoek gewenst en dan zou het mooi zijn als Snappet, Muiswerk en Oefenweb de handen ineen gaan slaan. 3)Het onderzoek van Henk Sligte over E-didactiek maakte weer duidelijk dat er nog veel winst te halen is. ICT wordt wel meer ingezet, maar zelden voor onderzoekend en ontwerpend leren en niet gericht op samenwerken en zelfstandig leren buiten het klaslokaal. 4) Gemma Corbalan gaf aan dat programmeren er voor kan zorgen dat de positie van ICT een andere waarde kan krijgen. Maar, programmeren kan ook unplugged. Het zal de komende jaren wel een steeds belangrijkere plaats in het curriculum (moeten) krijgen.

Hierna kregen we het slotverhaal van Sitskoorn. Misschien niet nieuw, maar wel bijzonder inspirerend. Heel helder gaf zij aan wat nodig is om succesvol te zijn in de toekomst. En waar de dreiging ligt. Veel mensen kunnen de veranderende wereld niet meer volgen, omdat je daar nieuwe vaardigheden voor nodig hebt. Zij introduceert de term VUCA= Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous, voor dit gevoel. Het behoeft weinig fantasie om je daar iets bij voor te stellen. En dat de 21st century skills hier een antwoord op kunnen zijn. Sitskoorn deed er nog een schepje bovenop. Je moet de prefrontale cortex verder ontwikkelen. En het positieve is deze ontwikkeling vooral in de schoolgaande leeftijd plaatsvind. Maar dan moeten we daar wel gerichte interventies op plegen. Veel van deze interventies heeft zij beschreven in haar boek Ik2. Overigens zijn deze niet alleen te gebruiken bij onze leerlingen, ook voor ons zelf zijn deze noodzakelijk om goed te blijven functioneren. Zij geeft de acroniem EFFECT aan dit programma en op mij had het in ieder geval het effect om haar boek te kopen. Zoals ik al zei in het begin heeft zij nauwelijks het woord ICT in de mond gehad, maar haar betoog geeft volop stof mee om te om te overdenken.

Het was al met al een zeer boeiende dag, ik weet alleen niet waarom al die onderzoekers zulke moeilijke namen moeten hebben.

Volgende keer weer over de ontwikkelingen op mijn eigen school.

 

 

 

Op zoek naar de verbinding tussen leren, onderwijzen en voorleven.

Het is eerste Paasavond, niets op de tv, voor mij een mooie aanleiding voor een terug- en vooruitblik op de ontwikkelingen op De Ommezwaai. Een liveconcert van Betty LaVette klinkt door mijn hoofdtelefoonspeakers,  een perfecte begeleiding voor mijn gedachten.   In mijn laatste blog van ongeveer twee maanden  geleden schreef ik over Muiswerk, innoveren en mijn afgeronde opleiding I-coordinator. En ik mag stellen dat er sindsdien al weer het nodige is gebeurd.

Allereerst is ons lid van het College van Bestuur positief over de keuze van De Ommezwaai om door het experimenteren met  Muiswerk te kijken naar gepersonaliseerd onderwijs. Binnenkort komt hij zelf eens ervaren hoe dit werkt en wat dit kan betekenen voor ons onderwijs. Daar ben ik blij mee. Ook willen de mensen achter Muiswerk met ons om de tafel om te kijken hoe we dit programma kunnen afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen in het speciaal onderwijs. Dat lijkt mij ook erg veelbelovend.

Toch heeft er een andere ontwikkeling plaatsgevonden bij ons op school die mij nog hoopvoller stemt over een verandering van ons onderwijsconcept. We hebben als school meegedaan met een onderzoek naar het leef- en werkklimaat in de klas. Onder leiding van Peer van de Helm, lector Residentiële Jeugdzorg, is er een onderzoek gedaan naar de veiligheid, leerklimaat en naar het disruptief gedrag bij ons. Dit laatste is een verzamelnaam voor alle anti-sociale gedrag (schreeuwen, slaan, schoppen) wat een aantal van onze leerlingen laat zien. Uit het onderzoek, gedaan door de leerlingen en teamleden vragenlijsten in te laten vullen, komt naar voren dat we hoog scoren op aanwezigheid van disruptief gedrag. Iets wat we elke dag ervaren. Maar er is wel sprake van een een goed leerklimaat, wat op zich misschien met elkaar in tegenspraak moet zijn. Dat is het niet omdat onze leerkrachten zoveel veiligheid bieden, zo aanwezig zijn voor de leerlingen, dat zij niet een grote hinder voor het leren ervaren. Uiteraard verschilt dit per klas, in de ene lesgroep zitten meer leerlingen met anti-sociaal gedrag, of is het gedrag heftiger dan in de andere klas. En de eerlijkheid gebied om ook te zeggen, dat de ene leerkracht daar beter mee om kan gaan dan een collega.

Het onderzoek stemt ons dus over de hele linie tevreden en biedt voldoende aanknopingspunten om het leef- en leerklimaat nog te verbeteren. Zeker als we de volgende gedachtengang van Peer van de Helm in ogenschouw nemen: “Het onderwijs aan deze kinderen die regelmatig verkeren in ‘sociale-nadeelsituaties’ en daar ook naar hebben leren handelen, is te veel gericht op het cognitieve leren. Er is een enorme disbalans ontstaan, want het aandacht schenken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling is minstens zo belangrijk. Sociaal-emotionele ontwikkeling niet alleen gericht op het kind zelf maar ook op het kind in relatie tot de maatschappij.” Dat van de Helm hierbij heel dicht bij het gedachtegoed  van Gert Biesta m.b.t. de drieslag: kwalificatie, socialisatie en subjectivering, mag voor de oplettende lezer duidelijk zijn.

Voor onze school zullen dat nieuwe ankers voor een veranderd onderwijsconcept worden. Alleen krijgt het misschien andere titels, misschien dichter bij de aardig, vaardig en waardig van Onderwijs 2032. Maar we hebben het wel over hetzelfde. Ons onderwijs moet gericht zijn om de leerling voldoende bagage mee te geven zodat hij/zij een volwaardige plek in de maatschappij kan innemen.Die volwaardige plek wordt gekenmerkt door de begrippen betekenisvol, waardigheid en gelukkig zijn. De weg daar naar toe vereist dat de leerling in zijn kracht gezet wordt, mag ervaren, zelf mag ontdekken en autonoom is.

Die kracht zullen we niet ontdekken als we datzelfde blijven doen wat we al die jaren al doen. Het doel van ons onderwijs en zeker van ons onderwijs aan onze leerlingen die vaak verkeren in sociale-nadeelsituaties, zal gericht moeten zijn op meer dan de leren rekenen en schrijven. Het zal zeker gericht moeten zijn op de persoonlijke groei van de leerling en hierbij zullen we de talenten van de kinderen moeten zien te ontdekken. Dat we daarbij soms andere keuzes moeten maken en vakken die meer gericht zijn op het cognitieve leren, in de wachtstand moeten zetten, is hier inherent aan.

Dat brengt mij tot de verbinding tussen leren, onderwijzen en voorleven. (En inmiddels is Betty vervangen door Richmond Fontaine, die met een laatste juweeltje “You Can’t Go Back If There’s Nothing to Go Back To” het ‘Altcountry-land’ gaan verlaten.)

Er wordt de laatste maanden (misschien al wel jaren) een flinke (soms felle) discussie gevoerd over  het verschil tussen leren en onderwijzen. In zijn artikel ‘Giving teaching back to éducation’ (uit 2012), legt Biesta uit hij uit hoe de leraar en het onderwijzen uit het onderwijs zijn verdwenen. “Dat zien we aan woorden als: ‘het nieuwe leren’, ‘krachtige leeromgeving’, ‘samenwerkend leren’ en ‘leergemeenschappen’. Als het alleen om leren gaat, zouden we geen scholen nodig hebben. Zeker nu kunnen kinderen immers overal en op elk moment leren. Het gaat er echter in het onderwijs niet om dat kinderen leren, maar dat ze iets leren, dat ze met een bepaald oogmerk leren en dat ze van iemand leren.” Aanhangers van het gepersonaliseerd leren, richten de focus meer op de verbinding tussen leraar en lerende, waarbij zij beiden een leerproces ingaan. Hierbij kan de sturende/ onderwijzende rol van leerkracht afnemen naar een meer coachende.

Is dit verschil zo groot? In theorie misschien, maar zeker in mijn praktijk niet. In het werken met  leerlingen met een ernstige handicap, namelijk gedrag wat het leren in de weg zit, niet. Althans dat zou niet mijn focus zijn. Een nog belangrijkere activiteit dan het leren/onderwijzen zou naar mijn mening het voorleven moeten zijn. De leerkracht moet een rolmodel zijn voor de leerlingen. Zij moeten zich kunnen spiegelen aan dat wat jij ze meegeeft en laat zien. Uit onderzoek van v.d. Helm blijkt dit ook:                                     “Probeer te begrijpen wat een enorme impact een continue stroom van sociale-nadeelsituaties heeft op het zelfbeeld en de hersenen van jongeren: ze komen in een overlevingsstand, met als gevolg onderdanig of agressief en antisociaal gedrag. Straffen helpt niet, respectvol contact maken en nabijheid wel. Zet dit begrip om in je eigen handelen: bied structuur, een lage emotionele expressiviteit, respect voor de ander, eindeloos geduld en het bijstellen van verwachtingen.”

We gaan de komende tijd op De Ommezwaai met deze uitgangspunten aan de slag en zullen de verbinding zoeken tussen het leren-onderwijzen-voorleven en de drieslag kwalificatie, socialisatie en subjectivering bij het ontwikkelen van een nieuw onderwijsconcept.

N.B. Bijzonder aan deze Blog is dat hele woord ICT nauwelijks gevallen is, behalve nu dan. Toch zal dit wel een rol gaan spelen. Maar daarover later meer.